Община Белица продължава работа по проект по ТГС България – Македония

produljava-rabotata-po-proekt-valorizaciq-na-energiini-iztochniciОбщина Белица продължава работа по проект „Валоризация на възобновяеми енергийни източници в трансграничната зона”. Партньор е македонската община Зърновци.

До момента община Зърновци е избрала изпълнител, който да извърши Оценка на потенциала на ВЕИ в трансграничния регион по компоненти. Събрана е информация за провеждането на детайлно проучване на възможностите за въвеждане на възобновяеми енергийни източници в трансграничния регион. Проучени са възможностите за използване на хидроенергия, енергия от биомаса, енергия от слънцето и енергия от вятъра. Резултатите от тези предварителни проучвания ще бъдат представени на 2 семинара в съответните общини партньори. Проведени са и работни срещи на екипа по управление на проекта, който следи отблизо извършването на проучването.

Също така, общината започна кампания по повишаване на обществената информираност за възможностите на възобновяемите източници на енергия. Кампанията представлява публикации по темата в медиите с информация за видовете източници и техния потенциал.

Провеждането на дейностите по проекта Валоризация на възобновяеми енергийни източници в трансграничната зона” се очаква да бъдат обособени и оценени поне 4 района в общините Белица и Зърновци, подходящи за производство на енергия от алтернативни източници. Цел е да се подобрят трансграничните връзки, социалното сближаване и качеството на живот като цяло в целевия регион.

“Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Белица и по никакъв начин не може да се приема, че отразява възгледите на Европейския съюз.”

Slamka
Rate author
PCTVnet.com блог за всеки