Община Белица повишава информираността за възобновяеми енергийни източници

produljava-rabotata-po-proekt-valorizaciq-na-energiini-iztochniciОбщина Белица започна проект по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония. Проектът е озаглавен „Валоризация на възобновяеми енергийни източници в трансграничната зона” по Приоритетна ос 2: „Подобряване на качеството на живот”, област на интервенция: „Оползотворяване на природните ресурси”. Целта на проекта е да се осигури задълбочена оценка на възобновяемите енергийни източници в района на общините Белица в България и Зърновци в Македония.

„Зелената енергия” се превръща в една от главните предпоставки за икономическия растеж на ЕС. енергията от възобновяеми източници поставя общата рамка за развитие на сектора в ЕС, включваща общоевропейска цел за увеличаване дела на ВЕИ до 20% в общото крайно потребление на енергия до 2020 г.

В рамките на проекта е установен екип по управлението му, който вече е провел работна среща. Екипът по управление на проекта е избрал консултантска фирма за провеждане на тръжни процедури за следните дейности:
• Мерки за информация и публичност, дизайн и печат на рекламни материали и в двете общини;
• Оценка на ВЕИ потенциала на трансграничния регион;
• Превод на изследователски резултати, публикации, бюлетин, документация;
• Предпроектни проучвания, разработване на детайлни планове на избраните терени и GIS инструмент.

Дейностите по проекта целят да подобрят икономическото развитие на региона, социалното сближаване и икономическите връзки в трансграничния регион.

“Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Белица и по никакъв начин не може да се приема, че отразява възгледите на Европейския съюз.”

Slamka
Rate author
PCTVnet.com блог за всеки