Община Белица в партньорство с македонската Зърновици за развитието на ВЕИ в региона

produljava-rabotata-po-proekt-valorizaciq-na-energiini-iztochnici

Община Белица в партньорство с македонската община Зърновци продължава работа по проект „Валоризация на възобновяеми енергийни източници в трансграничната зона” по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония. Целта на проекта е да се осигури задълбочена оценка на възобновяемите енергийни източници в района на общините Белица в България и Зърновци в Македония.

Събира се информация и се провежда детайлно проучване на възможностите за ефективно използване на алтернативни източници на енергия, като по този начин ще се постигне балансирано икономическо развитие, което да е в пряка връзка с подобряване на околната среда. Предложени са подходящи зони за произвеждане на енергия от ВЕЦ, от биомаса, от енергията и от енергията на вятър в общините Белица и Зърновци. Идентифициран е потенциалът за енергийно производство във въпросните зони. Възложено е на професионален екип от дизайнери от двете страни за подготовка на подробен план на зоните, посочени като най-подходящи за развитието на ВЕИ проекти в двете общини.

Междувременно продължава кампанията по информираност на обществеността за видовете, възможностите и ползите от използване на алтернативни енергийни източници. Публикации в електронните медии и пресата дават информация на гражданите за възможностите на водноелектрическите централи, на централи за биогаз, на фотоволтаични инсталации и на ветрогенератори, както и за производството на биодизел за транспортни и електроенергийни нужди. Също така, обществото е запознато с целите на България, произлизащи от Директива 2009/28 за поощряване на енергията от възобновяеми източници на ЕС.

“Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Белица и по никакъв начин не може да се приема, че отразява възгледите на Европейския съюз.”

Slamka
Rate author
PCTVnet.com блог за всеки