Силата на водата като източник на енергия

produljava-rabotata-po-proekt-valorizaciq-na-energiini-iztochnici

Водноелектрическите централи са традиционно добре развит възобновяем източник на енергия. ВЕЦ произвеждат електрическа енергия чрез гравитацията на падаща или течаща вода.

Обикновено се използва вода от язовир, за да върти водна турбина с прикачен електрически генератор, който се задвижва от падаща вода. Турбината превръща кинетичната енергия на падащата вода в механична, след това генератор превръща механичната енергия в електрическа. През последните години все по-разпространени стават малките, т. нар. руслови ВЕЦ, които се изграждат на течащa вода. Предимството за изграждането на този вид централи е и дългият период на експлоатация на съоръженията и ниските разходи, свързани с производството и поддръжката. Като техен недостатък се посочва силната им зависимост от валежите, тъй като в схемите на малките ВЕЦ по правило не се предвиждат изравнителни водохранилища. По официални данни 19% от електроенергията в световен мащаб е произведена от ВЕЦ. В много страни водноелектрическата енергия заема водещо място, за Норвегия например тя представлява 99% от общото потребление.

България има голям потенциал за изграждане на малки ВЕЦ, който не е използван напълно. Пример за функционираща такава в община Белица е МВЕЦ „Станкова река”. Подходящо място за изграждане на още една подобна водноелектрическа централа е по поречието на река Бабешка. Ако тази МВЕЦ се изгради, той ще има потенциал за средногодишно производство на електрическа енергия от 2 024 МWh.

“Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Белица и по никакъв начин не може да се приема, че отразява възгледите на Европейския съюз.”

Slamka
Rate author
PCTVnet.com блог за всеки