Онлайн счетоводни услуги – кои услуги могат да се предоставят онлайн и кои изискват лично присъствие

5

 Онлайн счетоводни услуги – кои услуги могат да се предоставят онлайн и кои изискват лично присъствие. Онлайн счетоводните услуги стават все по-популярни всяка година. Самият списък от счетоводни услуги включва много подходи, помислете за най-популярните от тях. Счетоводни услуги за водене на деловодство и отделни сделки.

 Професионалното счетоводство позволява на ръководителите на компании клиенти да вземат решения без риск от получаване на санкции от данъчните власти и други одитиращи органи. Списъкът на счетоводните услуги включва услуги за счетоводно отчитане на банкови и касови операции, които по правило включват:

– откриване и закриване на клиентски сметки;

–  изготвяне на платежни нареждания към обслужващата банка на клиента;

–  регистрация, печат на готови за подпис платежни нареждания на хартиен носител;

счетоводно обслужване на разплащателни сметки на клиенти;

– изготвяне на касови документи към банката;

– поддържане на касова книга;

–  регистрация и осчетоводяване на първични документи – входящи и изходящи касови ордери, оформяне на касова книга на фирмата;

–  потвърждаващи изчисляването и определянето на лимита в касата на организацията, изпълнение и предоставяне на документи на клиента за получаване на пари в брой от банката.

– изчисляване на заплатите на служителите на клиента (изчисляване на отпуски, временна неработоспособност поради болест, наранявания и др.);

счетоводна поддръжка на взаимни разплащания със служители на клиента;

– изчисляване на всички видове данъци (данък върху доходите на физическите лица, застрахователни премии), които трябва да бъдат начислени и удържани;

–  изготвяне и оформяне на документи за разплащания със служителите на клиента – ведомости за заплати и касови бележки;

– предоставяне на информация за получените доходи (под формата на данък върху доходите на физическите лица-2),

– удостоверения за работа и друга информация в съответствие с формулярите, одобрени от законодателството на България

 Целият списък от счетоводни услуги се предоставя дистанционно, ако клиентът има въпроси, можете да организирате онлайн консултация или лична среща с представител на изпълнителната компания (аутсорсър).

 Данъчно счетоводни услуги

Данъчното законодателство на България е доста сложно, процедурите за изчисляване на задължителните плащания и изчисляването на базата често се променят, което изисква собствениците на предприятия постоянно да следят промените в законодателството. Всяка грешка може да доведе до сериозни последици, които могат не само да повлияят на финансовите резултати, но и да застрашат съществуването на цялата организация, както и да доведат до наказателна отговорност.

Списък на данъчни счетоводни услуги:

– формиране на данъчни счетоводни регистри на хартиен носител;

– изчисляване на дължимите данъци и такси;

– формиране и изготвяне на регламентирана данъчна отчетност (данъчни декларации и авансови плащания) въз основа на резултатите от дейността на клиента за отчетния период за последващото й подаване в електронен или хартиен вид;

– подготовка, координация и предоставяне на отговори на искания от териториални поделения на НАП, извънбюджетни фондове.

Целият списък от данъчни услуги се предоставя дистанционно, ако клиентът има въпроси, можете да организирате онлайн консултация или лична среща с представител на изпълняващата компания (аутсорсър).

Dilyana
Rate author
PCTVnet.com блог за всеки