Община Белица участва в проект по ТГС България – Македония

obshtina-belica-proekt-tgs-makedonia3
Община Белица ще участва в одобрен проект по линия на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония. Проектът е озаглавен „Валоризация на възобновяеми енергийни източници в трансграничната зона” по Приоритетна ос 2:

„Подобряване на качеството на живот”, област на интервенция: „Оползотворяване на природните ресурси”. Целта на проекта е да се осигури задълбочена оценка на възобновяемите енергийни източници в района на общините Белица в България и Зърновци в Македония. Ще се извърши цялостно проучване и оценка на възможностите за производство на енергия от възобновяеми източници – техните параметри и производствен потенциал. Също така, проектът трябва да определи възможното общо производство на енергия от ВЕИ.

Проектът е с обща стойност 94 499,79 евро, от които 80 324,82 евро са предоставени от Европейския съюз.

Енергийният сектор е един от основните икономически фактори в трансграничния регион, с производствени мощности, намиращи се главно от българска страна. В трансграничния регион има възможности за ефективно използване на алтернативни източници на енергия, като по този начин ще се постигне балансирано икономическо развитие, което да е в пряка връзка с подобряване на околната среда. Ще се проведе обширно проучване на региона, което да доведе до идентифициране на потенциални проекти от типа “зелена енергия” от двете страни на границата и ще се даде възможност на заинтересованите страни да се възползват от такива проекти в родината си и през границата. Това ще насърчи трансграничните инвестиции и ефективното управление на природните ресурси.

В рамките на проекта се планира провеждането на проучване на потенциала за използването на един или повече възобновяеми енергийни източници. Ще бъдат обособени и оценени поне 4 района, подходящи за производство на енергия от алтернативни източници. След изпълнението на проекта се очаква да се подобри икономическото развитие на региона, социалното сближаване и икономическите връзки в трансграничния регион. Също така, ще се подобри качеството на живот чрез ограничаване на замърсяването в двете общини и повишаване обществената осведоменост относно опазването на околната среда.

“Настоящата публикация е изготвена със съдействието на Европейския съюз. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Община Белица и по никакъв начин не може да се приема, че отразява възгледите на Европейския съюз.”

pavel
Rate author
PCTVnet.com блог за всеки
Добавете коментар