Фондация “Инициатива за социална интеграция”

На 4 и 5 януари 2014 г. фондация „Инициатива за социална интеграция“ проведе двудневен тиймбилдинг за учредителите на фондацията и доброволците. Събитието беше организирано в рамките на проект, насочен към изграждане на капаците за финансова и организационна устойчивост, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г., тематична област: Изграждане на капацитет за НПО, приоритет: Насърчаване повишаването на капацитета на НПО и на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор. Общата стойност на проекта е 9 548,96 Евро, от които безвъзмездна финансова помощ – 8 593,44 Eвро.
Събитието беше първо по рода си за екипа на Фондацията и оказа изключително позитивно влияние за формирането на екипа, чрез подобряване на междуличностните отношения и изграждане на общ колективен дух. В рамките на два дни учредителите и доброволците си взаимодействаха структурирано и целенасочено под насоките на водещ – външен експерт, както и имаха възможността да общуват в неформална среда, което подпомогна процеса на взаимно опознаване. Участниците обмениха ценни идеи за бъдещото развитие на Фондацията, като очертаха нейните стратегически приоритети.
В резултат от проведения тиймбилдинг се подобри значително комуникацията, взаимното разбиране, чувството за принадлежност на екипа и отдадеността към постигане на целите на Фондацията.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в Бeagraългария по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация «Инициатива за социална интеграция» и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.
www.ngogrants.bg

pavel
Rate author
PCTVnet.com блог за всеки
Добавете коментар